201802.14
0

Updates arbeidsrecht: transitievergoeding bij ontslag op staande voet, opzegverbod tijdens ziekte en basiscontract

Ook de afgelopen maand heeft weer een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden in het arbeidsrecht. Aanspraak op de transitievergoeding bij een ontslag op staande voet? Nee, aldus de A-G van de Hoge Raad, tenzij sprake is van een uitzonderlijk geval. Verder is een in de praktijk veel voorkomende discussie door een recente uitspraak weer opgelaaid: hoe…

201711.24
1

Opvolgend werkgeverschap: geldt oud of nieuw recht?

Hoge Raad oordeelt over toepassing maatstaf opvolgend werkgeverschap Eindelijk duidelijkheid over opvolgend werkgeverschap bij een werkgeverswisseling vóór 1 juli 2015: dan blijft de oude maatstaf gelden. Dit heeft de Hoge Raad op 17 november 2017 geoordeeld. Voor het arrest van de Hoge Raad klik hier. Relevantie voor de praktijk In het kader van de ketenregeling…

201710.13
1

Regeerakkoord 2017: gevolgen voor het arbeidsrecht

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wij hebben in deze nieuwsbrief de voor u belangrijkste voorgenomen arbeidsrechtelijke maatregelen puntsgewijs en per onderwerp gerangschikt uiteengezet. Ook gaan wij in deze nieuwsbrief kort in op de sinds medio september 2017 bestaande mogelijkheid om…

201708.02
2

De Arbeidsomstandighedenwet is per 1 juli 2017 gewijzigd

Per 1 juli jl. is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) in werking getreden. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en – indien van toepassing – de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. In dit nieuwsbericht worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Gewijzigde rechten en verplichtingen van de bedrijfsarts In de gewijzigde wet is…

201707.03
1

Wet Huis voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders (hierna te noemen: “de Wet Hvk”) is met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden. De doelstelling van de Wet Hvk is om de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang door werknemers te verbeteren en om de melder beter te beschermen…

201702.06
1

Bewerkersovereenkomst: wanneer verplicht en wat moet erin staan?

Indien uw onderneming een bedrijf inschakelt om de personeelsadministratie te verzorgen of indien uw onderneming gebruik maakt van een ICT-bedrijf dat inzage heeft in uw personeelsgegevens, bestaat er een verplichting om een bewerkersovereenkomst te sluiten. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is een verplichting om een bewerkersovereenkomst te sluiten indien de verantwoordelijke, een…

201611.23
2

Transitievergoeding bij ziekte

Eindelijk meer bekend over transitievergoeding bij ziekte In vervolg op ons nieuwsbericht van 22 april 2016 berichten wij u hierbij dat op 7 november jl. de inhoud van het concept wetsvoorstel aangaande de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid bekend is gemaakt. Momenteel is de werkgever aan de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding verschuldigd indien de…

201604.22
2

Asscher past WWZ aan

Asscher past WWZ aan: compensatie voor transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers In aansluiting op ons nieuwsbericht van 10 maart jl. berichten wij u hierbij dat minister Asscher gisteren bekend heeft gemaakt dat het kabinet, na overeenstemming met de coalitiepartners en sociale partners, voornemens is om een aantal wetswijzigingen door te voeren. De meest in het…

201603.10
2

Transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 9 maart 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een gesprek met NU.nl gezegd dat hij bereid is om de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.