Niet-ondertekende vaststellingsovereenkomst reden voor ontslag op staande voet

Bron: «JIN» 2022/10
Titel: Annotatie Rick de Vos en Anouk van der Vis bij Hoge Raad 23 september 2022, JIN 2022/10
Omschrijving: Onverwijlde mededeling. Niet de letterlijke tekst van de ontslagbrief is beslissend, maar wel of voor werknemer aanstonds duidelijk was welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid.


Voorbereidingshandelingen concurrerende onderneming tijdens dienstverband niet zonder meer in strijd met art. 7:611/2.9 BW

Bron: «JIN» 2022/6
Titel: Annotatie Rick de Vos en Anouk van der Vis bij Hoge Raad 22 april 2022, JIN 2022/6
Omschrijving: Voorbereidingshandelingen eigen concurrerende onderneming tijdens dienstverband, sturen van bedrijfsadministratie naar privéadres en werven van ex-werknemers leve-
ren niet zonder meer een onrechtmatige daad of schending op van art. 7:611/2.9 BW


Xella: tijdstip berekening hoogte transitievergoeding

Bron: «JIN» 2022/2
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2021, JIN 2022/2
Omschrijving: Belemmering van werkgeefster van de onderhandelingen over beëindigingsovereenkomst leidt tot latere beëindiging van het slapend dienstverband. Het hof bekrachtigt de bestreden beschikking. Werkgeefster wordt veroordeeld tot betaling van de ‘resterende’ transitievergoeding.


Hof verbetert grondslag ontbinding eerste aanleg van g naar i en kent 25% van de transitievergoeding (i-vergoeding) toe

Bron: «JIN» 2021/6
Titel: Annotatie Rick de Vos en Anouk van der Vis bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2021, JIN 2021/6
Omschrijving: Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond. Vergoeding art. 7:671b lid 1 BW ter hoogte van 0,25% van de transitievergoeding vanwege het ontbreken van een deugdelijk verbetertraject waardoor werknemer de kans op verbetering van zijn communicatie, houding en gedrag is ontnomen.


32 jaar ploegendienst leidt niet tot een verworven recht

Bron: «JIN» 2020/9
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Anouk van der Vis bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2020, JIN 2020/9
Omschrijving: Werknemer verzet zich tegen overplaatsing naar dagdienst na 32 jaar in ploegendienst te hebben gewerkt. De ploegendienst is geen arbeidsvoorwaarde en wijziging is niet in strijd met goed werkgeverschap. De afbouwperiode is in het voordeel van werknemer en blijft derhalve in stand.


Berekening transitievergoeding bij twee - naast elkaar bestaande - arbeidsovereenkomsten

Bron: «JIN» 2018/13
Titel: Annotatie Rigje Rosier bij Rechtbank Limburg 30 oktober 2017, JIN 2018/13 ( Werknemer / Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg)
Omschrijving: Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een arbeidsomvang van 25 uren (arbeidsovereenkomst I). Een urenuitbreiding van werknemer wordt vastgelegd in een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst II). Arbeidsovereenkomst I wordt opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV. Arbeidsovereenkomst II telt niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Het gaat om projectmatige werkzaamheden van tijdelijke aard en duur.


Schriftelijkheidsvereiste artikel 7:670b BW in het kader van de bedenktermijn

Bron: «JIN» 2017/6
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Zeeland - West Brabant 15 februari 2017, JIN 2017/110 (Nuplex Resins B.V. / werkneemster)
Omschrijving: Schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW gaat niet zover dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.


Aanzegging of opzegging?

Bron: «JIN» 2016/10
Titel: Annotatie Rick de Vos bij Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2016, JIN 2016/218 (werkneemster / Kinderopvang 't Zonnehoekje B.V.)
Omschrijving: Werkneemster had de aanzegging, nu zij zelf uitging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moeten opvatten als een opzegging. Vervaltermijn artikel 7:686a BW verstreken.


Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd: opzegging of geen opzegging?

Bron: «JIN» 2016/2
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Hoge Raad 13 november 2015, JIN 2016/24 (werknemer / Dakteam Dakbeheer B.V.)
Omschrijving: Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in onbepaalde tijd toch gewoon ‘laten aflopen’ kan worden beschouwd als ‘opzegging’. Termijn artikel 9 BBA verstreken.


Seizoensarbeid: leidt duurzaamheid tot meer zekerheid?

Bron: «JIN» 2015/5
Titel: Annotatie Sophie Mathot bij Rechtbank Den Haag 3 april 2015, JIN 2015/103 (werknemer / X c.s.)
Omschrijving: Belangenafweging op grond van artikel 7:611 BW leidt ertoe dat seizoensarbeider, die al tien jaar lang van mei tot en met november werkzaamheden verricht, ook voor het nieuwe seizoen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient te worden aangeboden.


De arbeidsongeschikte gedetineerde werknemer: wat is zwaarwegender, ziek zijn of gedetineerd zijn?

Bron: «JIN» 2015/4
Titel: Annotatie Aspasia Stamoulis en Rick de Vos bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, JIN 2015/74 (werkneemster / Achmea Interne Diensten)
Omschrijving: Geen recht op loondoorbetaling bij zieke werknemer in detentie. Artikel 7:627 BW prevaleert.