Privacyverklaring

Stamoulis Advocaten (KvK: 24472610) (“Stamoulis Advocaten”) levert als advocatenkantoor juridische dienstverlening aan bedrijven en particulieren. In dat kader verwerkt Stamoulis Advocaten persoonsgegevens en is zij verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden wij dat doen. Vervolgens lichten wij toe hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren en wat wij doen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken zijn:

 • voor- en achternaam, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, woonadres en telefoonnummer(s);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer of inkomensgegevens;
 • rijbewijs of paspoortnummer;
 • werk- of arbeidsgerelateerde gegevens;
 • overige informatie die op u betrekking heeft en die aan ons wordt verstrekt in het kader van de hierna genoemde doeleinden en op basis van de hierna genoemde grondslagen.

Deze persoonsgegevens zijn door u als cliënt of relatie aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld informatie die nodig is voor de behandeling van uw zaak, informatie in het kader van een sollicitatie of informatie verstrekt via de website. Ook verwerken wij persoonsgegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, informatie uit openbare bronnen of informatie verkregen van een wederpartij of cliënt.

Doeleinden en grondslagen verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden mogelijk door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van juridisch advies en/of het leveren van juridische dienstverlening (waaronder het voeren van gerechtelijke procedures);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het factureren van onze dienstverlening;
 • acquisitie- en marketingactiviteiten zoals het versturen van de nieuwsbrief;
 • sollicitatieprocedures.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Uw persoonsgegevens worden uiteraard alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 • op basis van uw toestemming;
 • op basis van een gesloten overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • op basis van een wettelijke verplichting;
 • op basis van een gerechtvaardigd belang.

Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de hiervoor genoemde grondslagen. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als zijnde verwerker in de zin van de AVG, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij in verband met een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.  

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Stamoulis Advocaten heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde en/of onrechtmatige verwerking. Indien u aanwijzingen van misbruik heeft, wordt u verzocht om direct contact op te nemen met Stamoulis Advocaten.

Google Analytics

Voor het gebruik van Google Analytics verwerken wij analytische cookies. Hiertoe hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Wij hebben het Google niet toegestaan om de volledige IP-adressen te verwerken en om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2019. Stamoulis Advocaten kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, een en ander uiteraard in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving. Op deze pagina kunt u altijd de meest recente versie van de privacyverklaring inzien.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, wijziging of aanvulling, verwijdering of het overdragen van uw persoonsgegevens, evenals een intrekking van eerder gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken of bezwaar hiertegen, kunt u ons sturen naar het onderstaande (e-mail)adres. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Contact

Voor meer informatie of indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: info@stamoulisadvocaten.nl of per post via: Stamoulis Advocaten, Vasteland 38-L, 3011 BM te Rotterdam.