Ambtenarenrecht

Stamoulis Advocaten houdt zich tevens bezig met het adviseren en het voeren van procedures op het gebied van het ambtenarenrecht. Stamoulis Advocaten staat niet alleen individuele ambtenaren bij maar ook bestuursorganen.

Hoewel het ambtenarenrecht op het eerste gezicht op het arbeidsrecht lijkt, is toch sprake van een eigen rechtsgebied met andere en sterk afwijkende spelregels. Kenmerkend verschil is dat in het ambtenarenrecht steeds sprake zal zijn van een ten aanzien van de ambtenaar gericht besluit. Tegen dit besluit dient, voor zover nodig, tijdig bezwaar te worden gemaakt. Blijft een tijdig bezwaar uit, of wordt tegen het verkeerde besluit bezwaar gemaakt, dan kan hiertegen in beginsel niets meer worden ondernomen met veelal ingrijpende gevolgen voor de rechtspositie.

Het inschakelen van juridische expertise is daarom niet overbodig. Zeker gelet op het feit dat niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van een besluit. Ook een feitelijke handeling, zoals een wijziging in salariëring die uitsluitend uit een salarisstrook af te leiden valt, kan een besluit inhouden. Het is van belang zo’n besluit tijdig te herkennen. Stamoulis Advocaten kan u bijstaan op onder andere de volgende gebieden:

  • Aanstelling, rechtspositie en ontslag;
  • Functiewaardering en bezoldiging;
  • Arbeidsconflicten en vertrekregelingen;
  • Ziekte en re-integratie;
  • Reorganisatie, (de)privatisering, outsourcing of fusie;
  • Herplaatsing en verhuizing;
  • Disciplinaire maatregelen;
  • Medezeggenschapsrechten;
  • Reglementen en sociaal statuten.