202006.04
0

NOW 2.0: vanaf 6 juli 2020 aanvraag voor verlengde NOW mogelijk!

De voorwaarden voor de verlengde NOW zijn bekend! Wij kondigden dit al aan in onze vorige nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11 mei 2020). De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.

Verlenging NOW-regeling

Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij  het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW-regeling gebruikt dezelfde systematiek van tegemoetkoming, dus kort gezegd een subsidie van maximaal 90% van de loonsom (over juni, juli en augustus 2020), gerelateerd aan het omzetverlies. In onze nieuwsbrief van 1 april 2020 hebben wij die systematiek uitgebreid uitgelegd. Het omzetverlies wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die werkgevers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.  Daarnaast kent de NOW 2.0 enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW. De nieuwe voorwaarden van de NOW 2.0 worden door het kabinet nog uitgewerkt in een regeling. Hieronder zetten wij de aanpassingen alvast kort op een rijtje:

Aanpassingen NOW 2.0

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor NOW 2.0 vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei 2020);
 • De “ontslagboete” vervalt. Indien in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend bij het UWV, wordt de subsidie niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De subsidie wordt dus nog steeds gekort, maar er komt niet nog eens een extra “boete” (van 50%) bovenop. Indien de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is, moeten werkgevers op het aanvraagformulier NOW 2.0 verklaren dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO- melding aan de vakbeweging is gedaan;
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze aanvullende eis geldt alleen (i) voor werkgevers die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist en (ii) voor bonusuitkeringen aan het bestuur en de directie;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Aanvullingen NOW

Naast de hierboven genoemde aanpassingen die specifiek gelden voor de NOW 2.0, heeft het kabinet nog een aantal algemene aanvullingen doorgevoerd:

 • De accountantsverklaring wordt verplicht gesteld voor werkgevers die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van EUR 100.000,- of meer. Ook bij een vastgestelde subsidie van EUR 125.000,- of meer is een accountantsverklaring vereist;
 • Aanvragers met geen loonsom in januari 2020, die wel een loonsom in maart-mei 2020 hebben, kunnen mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking komen. Ook in de huidige 1.0 NOW-regeling wordt de loonsom van maart 2020 namelijk als uitgangspunt genomen indien de loonsom in de maanden maart-mei 2020 hoger is dan in januari 2020;
 • In situaties van overgang van onderneming in 2019 tot 1 februari 2020 wordt de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen gebruikt;
 • Indien in de referentiemaand (januari 2020) een dertiende maand is betaald aan de werknemers, wordt deze uit de loonsom gefilterd;
 • Vanaf eind juni 2020 maakt het UWV de kerninformatie over een ingediende NOW-aanvraag openbaar op haar website;
 • Termijnen: een aanvraag voor NOW 1.0 kan nu tot en met 5 juni 2020 ingediend worden. Een aanvraag voor NOW 2.0 kan van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 ingediend worden. Een aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 1.0 kan worden ingediend vanaf 7 september 2020. De termijn voor het aanvragen van subsidievaststelling blijft 24 weken, met een verlenging naar 38 weken voor aanvragen waarbij een accountantsverklaring vereist is.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van een aanvraag voor de NOW 2.0. Voor vragen rondom de NOW kunt u contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).