202009.21
0

NOW 3.0: definitieve voorwaarden

Binnenkort is het mogelijk een beroep te doen op NOW-3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De NOW-2 is op 1 oktober 2020 afgelopen en op grond van de verwachting dat het coronavirus aanhoudende invloed heeft op de Nederlandse samenleving en economie, biedt het kabinet werkgevers aansluitend steun in de vorm van NOW-3. NOW-3 zorgt dat bedrijven kunnen inspelen op de nieuwe economische situatie door middel van een geleidelijke afbouw in de financiële steun.

Hoofdlijnen NOW-3

Het kabinet heeft op 30 september 2020 de definitieve voorwaarden voor de NOW-3 bekendgemaakt. De definitieve regeling wordt medio oktober 2020 gepubliceerd.

  • 3 tijdvakken

De NOW-3 geldt per 1 oktober 2020 met 3 tijdvakken van 3 maanden. Deze tijdvakken worden tranches genoemd waarbij NOW-1 en NOW-2 de tranches 1 respectievelijk 2 zijn en de 3 tijdvakken van NOW-3 de tranches 3 tot en met 5 zijn. In de derde tranche (oktober, november, december 2020) komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf het begin van de vierde tranche (januari 2021) komen bedrijven in aanmerking voor steun bij een omzetdaling vanaf 30%. Voor berekening van de omzetdaling blijven dezelfde voorwaarden gelden als onder NOW-1 en NOW-2, als referentieperiode blijft in alle tranches het jaar 2019 gelden.

  • Afbouw vergoedingspercentage

Door de vergoedingspercentages in de loonkosten geleidelijk af te bouwen ter voorbereiding op de nieuwe economische situatie, biedt het kabinet ruimte om de loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie. Het maximale vergoedingspercentage is 90% van de totale loonsom bij een omzetverlies van 100%. Bij bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Het vergoedingspercentage wordt per tranche afgebouwd. In de derde tranche (oktober-december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%. Van het percentage van 90% wordt in de derde tranche namelijk 10% gereserveerd voor scholing en van-werk-naar-werk-traject zodat effectief 80% rechtstreeks naar bedrijven gaat. Het maximale vergoedingspercentage wordt vervolgens in de vierde tranche (januari-maart 2021) verlaagd naar 70% en in de vijfde tranche (april-juni 2021) naar 60%.

  • Verlaging loonsom

Tegelijkertijd wordt werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte geboden een deel van de loonsom te laten dalen, door bijvoorbeeld natuurlijk verloop, loonsverlaging in overeenstemming met werknemers of in het uiterste geval ontslag, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de subsidie. Hierbij wordt gewerkt met een vrijstellingspercentage, het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom zal in de derde tranche (oktober-december 2020) 10%, in de vierde tranche (januari-maart 2021) 15% en in de vijfde tranche (april-juni 2021) 20% bedragen.

  • Bedrijfseconomisch ontslag

De 5% ontslagboete (korting) die in NOW-2 wordt toegepast bij een bedrijfseconomisch ontslag, wordt in NOW-3 losgelaten.

Daarnaast geldt in de NOW-3 niet meer dat 100% (in de NOW-2, in de NOW-1 was dat 150%) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in minder wordt gebracht op de subsidie. De werkgever ontvangt subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer daadwerkelijk in dienst is in die periode.

Wel wordt een inspanningsverplichting voor de werkgever opgenomen om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. De subsidie kan met 5% worden gekort wanneer wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd gedurende het subsidietijdvak, maar geen contact heeft gehad met het UWV over van-werk-naar-werkbegeleiding.

  • Bonus- en dividendverbod

Het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen en het inkopen van eigen aandelen om kapitaal aan de onderneming te onttrekken, zoals dit bestond in NOW-1 en NOW-2, blijft bestaan in NOW-3 en geldt dus ook voor het jaar 2021.

  • Dagloon

Het maximaal te vergoeden dagloon per werknemer zal in de derde tranche (oktober-december 2020) en de vierde tranche (januari-maart 2021) maximaal tweemaal het dagloon zijn, gelijk aan het maximumdagloon in NOW-1 en NOW-2. In de vijfde tranche (april-juni 2021) zal dit worden verlaagd naar maximaal éénmaal het dagloon.

  • Aanvragen

Het UWV streeft ernaar het aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, voor de duur van vier weken, tot 13 december 2020. Dit betekent dat er met terugwerkende kracht een aanvraag kan worden ingediend voor de derde tranche (oktober-december 2020). Na toekenning van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is (zoals nu beoogd) geopend van 15 februari tot en met 14 maart 2021 en voor de vijfde tranche van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

De werkgever kan voor elk tranche apart besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Hierbij is niet van belang of de werkgever al eerder wel of niet heeft deelgenomen aan NOW-regelingen.  

Schematische weergave NOW-3

Onder verwijzing naar bovenstaande uiteenzetting volgt hieronder een schematische weergave van de belangrijkste wijzigingen voor NOW-3:

Tranche 3

(oktober-december 2020)

Subsidiepercentage: 80% (+10% omscholing) 
Omzetdaling: 20% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 10% 
Maximum: 2x dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja 

Tranche 4

(januari-maart 2021)

Subsidiepercentage: 70% 
Omzetdaling: 30% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 15% 
Maximum: 2x dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja

Tranche 5

(april-juni 2021)

Subsidiepercentage: 60% 
Omzetdaling: 30% 
Vrijstelling loonsomcorrectie: 20% 
Maximum: dagloon 
Ontslagboete a-grond: Nee 
Bonus- dividendverbod: Ja

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het indienen van een aanvraag voor de NOW-3. Voor vragen rondom de NOW kunt u contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).