201903.18
0

Regeling compensatie transitievergoeding geeft eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is er meer duidelijkheid over het aanvragen van de compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De op 26 februari 2019 gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding (“de Regeling”) maakt onder meer duidelijk wanneer werkgevers de compensatie kunnen en moeten aanvragen en op welke wijze. Op 23 augustus 2018 schreven wij al een artikel over deze…

201902.27
1

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) aangenomen. Deze wet heeft tot doel een nieuwe balans op de arbeidsmarkt aan te brengen tussen zekerheid en kansen. Hierna zullen enkele belangrijke maatregelen uit dit wetsvoorstel worden besproken, zoals deze zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Aanpassing duur keten(regeling)…

201808.23
1

Gewijzigde Uitvoeringsregels UWV

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (“UBE”) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (“ULAO”) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen. Per…

201808.23
0

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

Onder het huidige recht is de werkgever die de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer beëindigt of niet voortzet, een transitievergoeding verschuldigd. Dit ervaren werkgevers vaak als onrechtvaardig, omdat zij al vergaande financiële verplichtingen hebben ten aanzien van langdurig zieke werknemers. Eerder berichtten wij over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid….

201802.14
0

Updates arbeidsrecht: transitievergoeding bij ontslag op staande voet, opzegverbod tijdens ziekte en basiscontract

Ook de afgelopen maand heeft weer een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden in het arbeidsrecht. Aanspraak op de transitievergoeding bij een ontslag op staande voet? Nee, aldus de A-G van de Hoge Raad, tenzij sprake is van een uitzonderlijk geval. Verder is een in de praktijk veel voorkomende discussie door een recente uitspraak weer opgelaaid: hoe…

201711.24
1

Opvolgend werkgeverschap: geldt oud of nieuw recht?

Hoge Raad oordeelt over toepassing maatstaf opvolgend werkgeverschap Eindelijk duidelijkheid over opvolgend werkgeverschap bij een werkgeverswisseling vóór 1 juli 2015: dan blijft de oude maatstaf gelden. Dit heeft de Hoge Raad op 17 november 2017 geoordeeld. Voor het arrest van de Hoge Raad klik hier. Relevantie voor de praktijk In het kader van de ketenregeling…

201710.13
1

Regeerakkoord 2017: gevolgen voor het arbeidsrecht

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wij hebben in deze nieuwsbrief de voor u belangrijkste voorgenomen arbeidsrechtelijke maatregelen puntsgewijs en per onderwerp gerangschikt uiteengezet. Ook gaan wij in deze nieuwsbrief kort in op de sinds medio september 2017 bestaande mogelijkheid om…

201708.02
3

De Arbeidsomstandighedenwet is per 1 juli 2017 gewijzigd

Per 1 juli jl. is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) in werking getreden. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en – indien van toepassing – de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. In dit nieuwsbericht worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Gewijzigde rechten en verplichtingen van de bedrijfsarts In de gewijzigde wet is…

201707.03
1

Wet Huis voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders (hierna te noemen: “de Wet Hvk”) is met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden. De doelstelling van de Wet Hvk is om de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang door werknemers te verbeteren en om de melder beter te beschermen…