201903.18
0

Regeling compensatie transitievergoeding geeft eindelijk duidelijkheid

Eindelijk is er meer duidelijkheid over het aanvragen van de compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De op 26 februari 2019 gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding (“de Regeling”) maakt onder meer duidelijk wanneer werkgevers de compensatie kunnen en moeten aanvragen en op welke wijze. Op 23 augustus 2018 schreven wij al een artikel over deze compensatieregeling: Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen.

De werkgever kan de compensatie voor de transitievergoeding vanaf 1 april 2020 aanvragen door een digitaal aanvraagformulier bij het UWV in te dienen. Voor wat betreft de aanvraagtermijn en de beslistermijn maakt de Regeling onderscheid tussen transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020 en transitievergoedingen die zijn betaald ná 1 april 2020. In het eerste geval moet de compensatie bij het UWV uiterlijk op 30 september 2020 zijn aangevraagd, waarna het UWV binnen zes maanden op de aanvraag beslist. In het tweede geval dient de aanvraag te worden ingediend binnen zes maanden nadat de transitievergoeding volledig is betaald, waarna het UWV binnen acht weken op de aanvraag beslist.

Het digitale aanvraagformulier dient te worden voorzien van de nodige bijlagen. Welke documenten een werkgever moet aanleveren is op dit moment nog onduidelijk. In ieder geval zal moeten worden onderbouwd:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend, en;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Het UWV tracht ernaar voor 1 juli 2019 bekend te maken welke stukken moeten worden aangeleverd (en over welke stukken het UWV zelf al beschikt, zodat deze niet hoeven te worden aangeleverd). Werkgevers doen er hoe dan ook goed aan om de documenten welke op voornoemde punten betrekking hebben te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de schriftelijke arbeidsovereenkomst, loonstroken en documenten over het ontslag, zoals bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst.

Voor wat betreft de hoogte van het compensatiebedrag geldt dat dit bedrag is gemaximeerd op de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, berekend per het einde van de wachttijd na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dit heeft tot gevolg dat met het in dienst houden van een werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid, het verschil (tussen de aan de werknemer te betalen transitievergoeding op dat moment en het bedrag dat voor compensatie in aanmerking komt) oploopt. Tegen die achtergrond kan het voor werkgevers raadzaam zijn om deze zogenaamde “slapende dienstverbanden” zo spoedig mogelijk te beëindigen. Bovendien loopt de werkgever dan niet het risico dat deze zieke werknemer zich op enig moment beter meldt (en na het hervatten van zijn werkzaamheden mogelijk na enige tijd opnieuw ziek uitvalt).

Anderzijds geldt dat per 1 januari 2020 de transitievergoeding aanzienlijk lager kan uitvallen voor werknemers met een leeftijd van 50 jaar of ouder die ten minste tien jaar in dienst zijn bij de werkgever. Het op dit moment geldende overgangsrecht komt per voornoemde datum namelijk te vervallen, hetgeen betekent dat voor deze categorie werknemers de tijdelijk verhoogde berekeningswijze van de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 niet meer geldt. Voor werkgevers kan het daarom het overwegen waard zijn om deze dienstverbanden nog “slapende” te houden. De alsdan te betalen transitievergoeding valt dan mogelijk fors lager uit.

Mocht u als werkgever slapende dienstverbanden hebben die u wilt beëindigen, of heeft u na 1 juli 2015 een beëindigingsvergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer en wilt u dat (gedeeltelijk) laten compenseren door het UWV, dan zijn wij u daarbij uiteraard graag behulpzaam.

Wij blijven de ontwikkelingen in het arbeidsrecht monitoren en wij zullen u hierover blijven informeren. Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384) of Nathan de Haas (n.dehaas@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020387).