201808.23
0

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

Onder het huidige recht is de werkgever die de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer beëindigt of niet voortzet, een transitievergoeding verschuldigd. Dit ervaren werkgevers vaak als onrechtvaardig, omdat zij al vergaande financiële verplichtingen hebben ten aanzien van langdurig zieke werknemers. Eerder berichtten wij over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit wetsvoorstel is deze zomer aangenomen. Dit betekent dat de compensatieregeling per 1 april 2020 wordt ingevoerd. De compensatieregeling houdt in dat een werkgever financieel gecompenseerd wordt voor de door hem betaalde (transitie)vergoeding in het kader van de beëindiging of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) en de wijze van beëindiging (opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden).

Hierbij worden grenzen gesteld aan de hoogte van deze compensatie. Zo zal enkel de transitievergoeding (inclusief de daarop in mindering gebrachte kosten) waarop de werknemer recht zou hebben op het moment van eindigen van de reguliere loondoorbetalingsplicht, worden gecompenseerd. Wanneer de werknemer ten tijde van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, zal de compensatie van het UWV dus lager zijn dan de op dat moment geldende transitievergoeding. Ook zal de compensatie niet meer zijn dan het bedrag aan bruto loon dat tijdens ziekte aan de werknemer is betaald.

De compensatieregeling is van toepassing op situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is beëindigd of niet is voortgezet. Dat betekent dus dat een werkgever ook compensatie kan aanvragen voor de transitievergoeding die reeds betaald is vóór de inwerkingtreding van deze wet.

De werkgever zal hiertoe een aanvraag moeten indienen bij het UWV. Dit kan vanaf 1 april 2020. Bepaald is dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding kan worden aangevraagd. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor oude gevallen (vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen) moet de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 worden ingediend. Het UWV zal de compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. De compensatieregeling zal dan ook leiden tot een premieverhoging.

Kortom, het is zeker dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is dan ook ons advies om nog bestaande arbeidsovereenkomsten met langdurig arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk te beëindigen. Dit ook om te voorkomen dat het gecompenseerde bedrag, lager is dan de transitievergoeding (vanwege het voortduren van de arbeidsovereenkomst). Voor meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Aspasia Stamoulis (info@stamoulisadvocaten.nl of 010 – 8200282) of Sophie Mathot (s.mathot@stamoulisadvocaten.nl of 010 – 3020 388) opnemen.