201707.03
1

Wet Huis voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders (hierna te noemen: “de Wet Hvk”) is met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden. De doelstelling van de Wet Hvk is om de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang door werknemers te verbeteren en om de melder beter te beschermen tegen benadeling door de werkgever. In dit nieuwsbericht zullen wij nader ingaan op de belangrijkste wijzigingen ten gevolge van de Wet Hvk en de gevolgen die dit voor de werkgever heeft.

Om de doelstelling van de Wet Hvk te verwezenlijken is wettelijk – namelijk in het nieuw toegevoegde artikel 7:658c BW – vastgelegd dat de werkgever de werknemer niet mag benadelen als gevolg van het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang (bijvoorbeeld de schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar voor de volksgezondheid/veiligheid van personen/aantasting van het milieu). Ook verplicht de Wet Hvk werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn tot het vaststellen van een interne procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Van een dergelijke klokkenluidersregeling hoort minimaal deel uit te maken:

  • op welke manier met een interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer er  sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan);
  • bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden;
  • dat de werkgever vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil;
  • dat de werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen.

Werknemers dienen geïnformeerd te worden over de hierboven genoemde punten en de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de vaststelling, wijziging en intrekking van een dergelijke interne meldingsprocedure. Dit is expliciet wettelijk vastgelegd in het nieuw toegevoegde artikel 27 lid 1, onderdeel m, van de Wet op de ondernemingsraden.

Als gevolg van de invoering van de Wet Hvk is met ingang van 1 juli 2016 te Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend (“het Huis”). De taak van het Huis is tweeledig, namelijk het adviseren van werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang enerzijds en het onderzoek doen naar deze vermoede misstand anderzijds.

De meldingsprocedure onder de Wet Hvk ziet er als volgt uit. Een werknemer met een vermoeden van een misstand zal in beginsel eerst een interne melding moeten doen bij zijn werkgever. Na afhandeling van de interne melding kan de melder een externe melding doen bij de instantie die daarvoor het meest in aanmerking komt; dit is meestal een inspectie of toezichthouder, maar kan ook de afdeling onderzoek van het Huis zijn.

De afdeling onderzoek van het Huis kan onderzoek doen naar zowel de vermoede misstand als naar een eventuele benadeling van een werknemer in zijn arbeidspositie als gevolg van zijn melding. De afdeling onderzoek van het Huis stelt vervolgens een onderzoeksrapport op; dit rapport wordt openbaar gemaakt.

Meer informatie over de Wet Hvk is te vinden op de website https://huisvoorklokkenluiders.nl. Ook is er een ‘Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand’ verkrijgbaar. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl.

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het opstellen van een interne meldregeling indien gewenst. Wij zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Hvk monitoren en u hierover blijven informeren.

Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Aspasia Stamoulis (info@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020386) of Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).