202005.11
1

Nieuwe wijzigingen en verlenging NOW!

Naast de technische wijzigingen die eerder zijn aangebracht aan de NOW (zie nieuwsbrief 8 april 2020), heeft het kabinet per 1 mei 2020 opnieuw wijzigingen aangebracht. Ook heeft minister Koolmees verlenging van de NOW onder gewijzigde voorwaarden aangekondigd. In deze nieuwsbrief lichten wij de wijzigingen toe.

Wijzigingen NOW-regeling per 1 mei 2020

  1. Aanpassing berekening omzetdaling concerns

Het omzetverlies van een werkgever die deel uitmaakt van een concern werd voor de berekening van de subsidie enkel vastgesteld op basis van het omzetverlies van het gehele concern (zoals dat op 1 maart 2020 bestond). Voor aanvragen die vanaf 5 mei 2020 worden gedaan, geldt dat individuele werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies subsidie kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de individuele werkmaatschappij (met uitzondering van de personeel-bv’s), uiteraard mits de omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij 20% of meer is. Wel worden dan aanvullende eisen gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van het dividend- en bonusbeleid van de moedermaatschappij. Ook dient vóór de subsidieaanvraag een overeenkomst met de vakbonden te worden gesloten over werkbehoud en zijn aanvullende accountantscontroles vereist om vast te stellen dat aan de aanvullende eisen is voldaan.

  • Openbaarmaking gegevens NOW

Door het indienen van een aanvraag wordt de werkgever geacht ermee ingestemd te hebben dat gegevens uit het subsidiedossier openbaar kunnen worden gemaakt (de naam en het adres van werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie). Bepaalde informatie uit het subsidiedossier kan echter concurrentiegevoelig zijn. De ‘automatische instemming’ ziet daarom alleen op gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar die volgens het kabinet geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

  • Buitenlands rekeningnummer

De verplichting om bij de aanvraag (of binnen vier weken daarna) een Nederlands bankrekeningnummer te vermelden, is voor vele werkgevers met een buitenlands rekeningnummer onmogelijk gebleken. Deze verplichting is voor werkgevers met een niet-Nederlands IBAN-nummer dan ook komen te vervallen.

  • Verplichting melden loonkostensubsidie geschrapt

De NOW regelde dat een werkgever die loonkostensubsidie van de gemeente ontving, melding van de NOW-subsidie bij die gemeente diende te maken. De gemeente zou de loonkostensubsidie dan verrekenen met de NOW-subsidie. Voor gemeenten blijkt verrekening echter niet of moeilijk uitvoerbaar. De meldingsverplichting is daarom vervallen en dubbele financiering van loonkosten wordt in de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd.

Verlenging NOW

Minister Koolmees heeft op vrijdag 8 mei 2020 aangekondigd dat het kabinet de NOW-regeling gaat verlengen. De verlenging zal wel gepaard gaan met gewijzigde voorwaarden. Minister Koolmees heeft aangegeven na te denken over een voorwaarde met betrekking tot omscholing van werknemers.

Daarnaast kondigde hij aan dat de ontslagboete (gekoppeld aan de voorwaarde om geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden in te dienen bij het UWV tijdens de subsidieperiode) onder de nieuwe NOW-regeling komt te vervallen. Tegen dit voornemen is weerstand geuit door onder meer enkele politieke partijen en de FNV. Minister Koolmees zal binnen twee weken meer duidelijkheid verschaffen over de inhoud en de voorwaarden van de verlenging van de NOW-regeling. Daarnaast zal het kabinet zoals eerder aangekondigd nog bekend maken onder welke grens een accountantsverklaring niet zal worden vereist voor vaststelling van de definitieve NOW-subsidie.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en u hierover informeren. Voor vragen rondom de NOW kunt u uiteraard contact opnemen met Rick de Vos (r.devos@stamoulisadvocaten.nl of 010-3020384).