201611.23
2

Transitievergoeding bij ziekte

Eindelijk meer bekend over transitievergoeding bij ziekte

In vervolg op ons nieuwsbericht van 22 april 2016 berichten wij u hierbij dat op 7 november jl. de inhoud van het concept wetsvoorstel aangaande de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid bekend is gemaakt.

Momenteel is de werkgever aan de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst na ten minste twee jaar door of op initiatief van de werkgever wordt opgezegd. Minister Asscher had reeds aangegeven dat het kabinet voornemens is om de werkgever te compenseren voor deze kosten.

In het concept wetsvoorstel is opgenomen dat het UWV uit het Algemeen werkloosheidsfonds de compensatie zal verstrekken. Hier zal een uniforme premieverhoging voor werkgevers tegenover staan. De werkgever komt in aanmerking voor deze compensatie indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet wegens het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is om de bedongen arbeid te verrichten. De wijze van beëindiging is niet relevant. Een werkgever wordt dus ook gecompenseerd indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Aan de hoogte van de te verstrekken compensatie wordt een aantal beperkingen gesteld. Ten eerste bedraagt de compensatie maximaal een bedrag ter grootte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op had ten tijde van het eindigen van de loondoorbetalingsplicht. Met andere woorden: de periode dat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht telt niet mee voor de berekening van de te ontvangen compensatie. Ten tweede geldt dat de compensatie nooit meer zal bedragen dan het loon dat de werkgever heeft betaald tijdens de ziekte van de werknemer. De derde beperking is dat – indien aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd – de periode van de sanctie niet meetelt bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de compensatiemaatregel met terugwerkende kracht worden ingevoerd per 1 juli 2015. Dit betekent dat indien uw onderneming arbeidsovereenkomsten vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid heeft beëindigd op of voor 1 juli 2015, u alsnog om een compensatie kunt verzoeken voor een eventueel betaalde transitievergoeding. Dat geldt ook voor de situatie dat uw onderneming momenteel werknemers in dienst heeft die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn (de zogenaamde “slapende” dienstverbanden): de nieuw aan te nemen wet maakt het mogelijk om ook voor hen, indien op termijn wordt overgegaan tot beëindiging onder toekenning van een vergoeding, gebruik te maken van de compensatieregeling. Wij adviseren uiteraard dit niet nu al te doen, maar te wachten tot de inwerkingtreding van de wet.

Een aandachtspunt is wel dat niet, zoals hiervoor is toegelicht, de gehele transitievergoeding wordt gecompenseerd.

Indien u de arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV opzegt, bent u mogelijk een hogere transitievergoeding verschuldigd dan de compensatie die u van het UWV ontvangt. De arbeidsovereenkomst zal immers nog enige tijd doorlopen na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht hetgeen tot een hogere transitievergoeding voor de werknemer kan leiden. Dit zal uiteraard ook aan de orde zijn bij de op dit moment “slapende” dienstverbanden die uw onderneming op termijn mogelijk zal gaan beëindigen.

Een oplossing kan erin gelegen zijn om de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst te laten eindigen: in een dergelijke overeenkomst is het immers mogelijk om van de transitievergoeding af te wijken. Indien u een vaststellingsovereenkomst sluit, kunt u dus afspreken dat de werknemer een vergoeding ontvangt ter grootte van maximaal de door de werkgever van het UWV te ontvangen compensatie.

Bij ministeriële regeling zullen nadere procedurele regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie.

Het concept wetsvoorstel gaat ten slotte ook nog in op een ander onderdeel van de Wet werk en zekerheid: de wet biedt momenteel de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de transitievergoeding indien er in de cao een regeling is opgenomen die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding. In het concept wetsvoorstel is opgenomen dat enkel van de transitievergoeding afgeweken kan worden bij cao bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde van een gelijkwaardige regeling wordt geschrapt. Dit betekent dat cao-partijen zelf mogen bepalen wat de inhoud is van de voorziening die de transitievergoeding vervangt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een van-werk-naar-werk-traject.

Wij zullen de ontwikkelingen monitoren en u hierover blijven informeren.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Aspasia Stamoulis (info@stamoulisadvocaten.nl of 010 3020386) of Rigje Rosier (r.rosier@stamoulisadvocaten.nl of 010 3020385).